Genel Bilgi

Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilimdir. Psikologların temel amacı ise sosyal, bilişsel, gelişimsel gibi farklı bakış açıları temelinde davranışların ve zihinsel süreçlerin altında yatan mekanizmaları anlamaktır. Bu amaçla, psikologlar davranışsal bozukluklar, psikopatolojiler, insan kaynakları, kişilerarası ilişkiler, gruplarda davranış, insan gelişimi gibi pek çok farklı konuda araştırma yapmaktadırlar. Aynı zamanda, uygulayıcı olarak alanda da çalışmaktadırlar.

Psikolojinin çalışma alanları çok çeşitlidir. Dünyadaki en büyük psikolog örgütü olan Amerikan Psikoloji Derneği’ne göre klinik psikolojiden davranışsal sinir bilime, spor psikolojisinden kültürlerarası psikolojiye kadar çok çeşitli uzmanlıkları temsil eden 56 psikoloji alanı bulunmaktadır. Dolayısıyla, psikologların hem bağımsız hem de topluma katkı sağlamak adına farklı iş alanlarından insanlarla ekip halinde çalışabilecekleri çok geniş bir iş yelpazesi vardır. Mezunların çoğu idari destek, halkla ilişkiler, eğitim, ticaret, satış, hizmet sektörü, sağlık, biyolojik bilimler ve bilgisayar programcılığı gibi çeşitli alanlarda iş bulabilmektedir. İşsizlik sorununu en aza indirgeyecek düzeyde kapsamlı çalışma alanlarına sahip olması psikolojinin öğrenciler tarafından çok talep gören bir bölüm olmasına yol açmaktadır.

Diğer yandan, bugün karşı karşıya olduğumuz stres, madde kötüye kullanımı, saldırganlık, şiddet, çevreye verilen zararlar, olumsuz kişisel ilişkiler, ayrımcılık sorunların çoğunun kaynağı insan davranışlarıdır. Psikologlar dikkatli veri toplama, veri analizi ve müdahale stratejileri geliştirerek bu tür sorunların çözülmesine katkıda bulunurlar. Sonuç olarak, modern dünya bir taraftan yenilikler ve kolaylıklar getirirken, diğer yandan yaşanan hızlı değişimler, teknolojik gelişmeler ve tüm bunlara uyum süreçleri insan davranışı ve zihinsel süreçleri anlamaya odaklanan psikolojinin önemini ve bu alanda çalışan uzmanlara yönelik ihtiyacı her geçen gün kaçınılmaz olarak arttırmaktadır.

Hem psikolojinin çok talep gören bir alan olması hem de bu alanda nitelikli meslek elemanına ihtiyaç duyulması neticesinde üniversitelerde açılan bölüm sayısı her geçen gün hızla artmıştır. Ülkemizde 1996 yılında 10, 2003 yılında 16, 2008 yılında 30, 2013 yılında 58, 2015 yılında 71 ve 2019 yılında ise 93 üniversitede psikoloji lisans programı açılmıştır. Bu artışa rağmen, psikoloji bölümlerinin 2013-2020 yılları arasındaki kontenjan doluluk oranları %94 ile %100 arasında değişim göstermektedir. Örneğin, 2020 yılında psikoloji bölümlerinin kontenjan doluluk oranı %98,1’dir. Bu durum, psikolojinin öğrenciler tarafından çok tercih edilen bölümlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.

Psikoloji Bölümünün amacı temel psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünme becerisi kazanmış; problem çözme tekniklerine hakim; etkili iletişim becerileri yüksek; bağımsız bir şekilde bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliği olan; psikolojik ölçme araçları kullanabilen ya da geliştirebilen; kendisine, çevresine ve topluma karşı sorumluluklarının farkında olan; uluslararası bilimsel çalışmalara hakim; mesleki etik ilkelere bağlı ve her türlü önyargı ve ayrımcılıktan arınmış psikologlar yetiştirmektir. Bu amaçla eğitim gören öğrencilerin bilimsel çalışmalara dahil olmaları üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalardaki artışa katkıda bulunurken, psikolojinin çok kapsamlı bir yapı olması farklı bölümlerle disiplinlerarası çalışmalar yürütmelerini sağlayarak fakültemizde ve üniversitemizdeki çok disiplinli yapıyı besleyecektir.